Säännöt

25.04.2017 

Keski-Suomen Yleisurheilun tukisäätiön sr säännöt:

1 §

Säätiön nimi on Keski-Suomen Yleisurheilun tukisäätiö sr ja sen kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää Keski-Suomen yleisur­heilun vaalimista ja sitä koskevaa kasvatus- ja valmennus­työtä.

3 §

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia ja apurahoja urheilijoille ja valmentajille yleisurheilun kasvatus- ja valmennustyötä varten.

4 §

Säätiön peruspääoma on säädekirjan mukainen. Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä, mutta sen tuotto saadaan käyttää säätiön tarkoituksen toteutta­miseen, jota varten muodostetaan käyttörahasto.

5 §

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartutta­maan omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla erillisiä rahastoja.

6 §

Säätiön hallintoelimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

7 §

Hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa.

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä, joista Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n hallitus valitsee ensi kerralla 10 jäsentä, jotka täydentävät itse itsensä, ja kaksi Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n hallituksen vuosittain yhdeksi kalenterivuodeksi valitsemaa jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten ikä saa olla korkeintaan 70 vuotta.

8 §

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen huhtikuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenteri­vuoden toiminnasta ja tilinpäätös,

2) esitetään tilintarkastajan lausunto säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta,

3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja siitä aiheutu­vista toimenpiteistä,

4) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheen­johtajaa, joiden toimikausi on kalenterivuosi,

5) täytetään hallituksen kulloinkin kulumassa olevan vuoden päättyessä erovuoroon tulevat jäsenpaikat,

6) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja hänelle varamies. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintar­kastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies (HT), ja päätetään tilin­tarkastajien palkkiosta. 

7) vahvistetaan talousarvio alkanutta vuotta varten,

8) suoritetaan tarvittaessa hallintoneuvostoon valittavien jäsenten vaali, ja

9) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheen­johtaja pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään neljä hallintoneuvoston jäsentä sitä kirjallisesti pu­heenjohtajalta vaatii.

Hallintoneuvosto kutsuu koolle sen puheenjohtaja vähintään 10 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi hallintoneuvosto käsitellä, jos vähintään 2/3 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä on tällai­sen asian käsittelyn kannalla.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan muuta jäsentä.

9 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista yksi tulee olla Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n hallituksen valitsema jäsen. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on kaksi jäsentä erovuorossa.

10 §

Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätös­valtainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä ovat saapuvilla.

11 §

Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa sekä mahdolliset luontaisedut.

12 §

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei makseta kokous­palkkiota. Heidän kohtuulliset matkakulunsa kokouksiin sen sijaan korvataan.

13 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun jäsenen kanssa.

14 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja säätiön toiminta­kertomus on annettava helmikuun aikana tilintarkastajalle, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljen­nökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-eritte­lyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

15 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään 3/4 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

16 §

Jos säätiö lopettaa toimintansa, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat Keski-Suomen Yleisurheilu  ry:lle.