Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

1. Yhdistyksen nimi on Keski‐Suomen Yleisurheilu ry. 

2. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

3. Yhdistyksen toiminta‐alue, jonka Suomen Urheiluliitto ry vahvistaa, on Keski‐Suomen toiminta‐alue. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus, tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan tukeminen sekä jäsenyys yhdistyksissä ja järjestöissä 

1. Yhdistyksen tarkoituksena on yleisurheilun edistäminen sekä tukeminen toimialueellaan. 

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yleisurheiluseurojen työtä tukien ja sitä kehittäen koulutus‐, valmennus, harjoittelu‐ ja kilpailutoimintaa sekä tiedotus‐ ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa myös valistus‐ ja kasvatustyötä julkaisemalla ja levittämällä yleisurheiluaiheisia julkaisuja. Yhdistys voi tukea stipendein yleisurheilijoiden, valmentajien ja asiantuntijoiden opintoja ja jatkokoulutusta. 

3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä pääsy‐, ilmoittautumis‐,jäsen‐ ja liittymismaksuja sekä järjestettävistä yleisurheilukilpailuista ja koulutustilaisuuksista osanotto‐, lupa‐ ja pääsymaksuja. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintatarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisia arvopapereita tai muuta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. 

4. Yhdistys on Suomen Urheiluliitto ry:n sääntöjen 6 §:n mukainen piiriyhdistys. Yhdistys voi olla myös muun yleisurheilua harjoittavan, tukevan tai edistävän yhdistyksen tai järjestön jäsen. 

3 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet 

1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä rekisteröity yleisurheilun alalla toimiva yhdistys, yleisurheilun erikoisseura tai yleisseura, jonka lajina on yleisurheilu. Liittyessään jäsen sitoutuu täyttämään yhdistyksen sääntöjen mukaiset velvoitteet. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 

2. Yhdistyksen hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö voi liittyä kannattavaksi jäseneksi. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä 

1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroaminen merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun eroilmoitus on tehty. Eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen mukaiset ja yhdistyksen päätösten edellyttämät velvoitteet kulumassa olevan toimintavuoden loppuun asti. 

2. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen päätösten mukaisten liittymis‐ ja jäsenmaksujen tai toimintaan liittyvien osanotto ja lupamaksujen suorittamisen tai mikäli jäsen rikkoo lakeja, näitä sääntöjä tai yhdistyksen päätöksiä tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti. Erottamispäätös tulee voimaan heti päätöksestä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 

5 § Jäseniltä perittävät liittymismaksut, jäsenmaksut ja muut maksut 

1. Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen varsinaiselle jäsenelle ja kannattavalle jäsenelle. 

2. Toimintaan liittyvien osanotto‐, lupa‐ ja pääsymaksujen suuruudesta päättää hallitus vuosikokouksen hyväksymän tulo‐ ja menoarvion puitteissa. 

6 § Yhdistyksen hallitus ja hallituksen toimikausi 

1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. 

2. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus määrätään arvan perustella. 

7 § Hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja talouspäällikkö sekä työvaliokunta, toimikunnat ja toimihenkilöt 

1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja talouspäällikön. 

2. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin lisäksi yksi (1) tai kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä. 

3. Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsottavat, käytännön yleisurheilutoimintaa toteuttavat toimikunnat, joille kullekin nimetään puheenjohtajaksi hallituksen jäsen, ja toimikuntien jäseniksi nimetään tarvittava määrä jäsenseuroihin kuuluvia henkilöitä. 

8 § Hallituksen kokoontuminen, sen päätösvaltaisuus ja päätöksenteko 

1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme (3) hallituksen muuta jäsentä sitä vaatii. 

2. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 

3. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 

9 § Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt 

1. Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jotka hallitus ottaa ja erottaa. 

2. Yhdistyksellä voi olla muita tarvittavia toimihenkilöitä, jotka hallitus ottaa ja erottaa. 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 

11 § Yhdistyksen tilikausi 

1. Yhdistyksen tilikausi on vuoden mittainen yleisurheilun toimintakausi, joka alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivään. 

2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. 

12 § Yhdistyksen kokouksien koollekutsuminen 

1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu kokoon hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. 

13 § Yhdistyksen vuosikokouksen aika 

1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua. 

14 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous 

1. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

15 § Äänioikeus, äänivalta ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa 

1. Jokaisella vähintään kolme (3) kuukautta yhdistyksen varsinaisena jäsenenä olleella on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus ja yksi ääni. Lisäksi yleisurheiluseuroilla on lisä‐ääni Suomen Urheiluliiton viimeksi vahvismien seuraluokittelupisteiden mukaisesti siten, että jokaista täyttä kymmentä (10) seuraluokittelupistettä kohden tulee yksi (1) lisä‐ääni. 

2. Kokouksessa saa kukin varsinainen jäsen käyttää enintään yhtä viidesosaa saapuvilla olevien varsinaisten jäsenten yhteisestä äänimäärästä. 

3. Äänivaltaa käyttävän edustajan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä. 

4. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 

5. Kannattavan jäsenen edustajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo‐ ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

16 § Yhdistyksen kokouksissa päätettävät asiat 

1. Yhdistyksen vuosikokoukseen kuuluvien asioiden lisäksi yhdistyksen kokous käsittelee ja päättää yhdistyksen mahdollisesta lainan ottamisesta, pantin tai vakuuden antamisesta ja omaisuuden kiinnittämisestä tai luovuttamisesta. 

17 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan läsnäolevat jäsenet, valtuutetut äänioikeuden käyttäjät ja äänimäärät 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo‐ ja menoarvio, liittymis‐ ja jäsenmaksun suuruus erikseen varsinaiselle ja kannattavalle jäsenelle 

9. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärästä 

10. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle 

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 

12. Valitaan tarvittaessa ehdokkaat ja heille varamiehet eri liittojen ja yhdistysten toimielimiin 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

14. Kokouksen päättäminen 

18 § Jäsenen asiaehdotus yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi 

1. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokoukseen tai ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

19 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

2. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. 

20 § Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.